การคุ้มครอง

ผู้โดยสารสายการบิน

ชาวแคนาดา

ประกาศมาตรฐาน
หากคุณถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหรือสัมภาระของคุณสูญหายหรือเสียหาย คุณมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติและการชดเชยภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองผู้เดินทางโดยเครื่องบิน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้โดยสาร โปรดติดต่อสายการบินหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งแคนาดา

การปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
หลายครั้งที่ลูกค้าจองที่นั่งบนเที่ยวบินของเรา แต่ตัดสินใจไม่เดินทางโดยไม่แจ้งให้เราทราบ เราตรวจสอบการจองเที่ยวบินอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาจำนวนบัตรโดยสายที่จำหน่ายสำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยว โดยคำนึงถึงจำนวนผู้โดยสารที่ไม่มาแสดงตัวในเที่ยวบิน อาจมีบางกรณีที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และทำให้เกิดการจองที่นั่งเกินจำนวน โดยจะไม่รวมถึงกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางอันเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้านสุขภาพ
ทุกครั้งที่มีการจองเกินจำนวน เราจะสอบถามผู้โดยสารว่าต้องการสละที่นั่งเพื่อรับค่าชดเชยโดยสมัครใจหรือไม่ ก่อนที่จะปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ

หากจำเป็นต้องปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ ผู้โดยสารต่อไปนี้จะไม่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

 • ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว
 • ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ดูแล
 • สมาชิกครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน
 • ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องซึ่งใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน

เราจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสายที่ขึ้นเครื่องแล้ว เว้นแต่จะมีเหตุผลด้านความปลอดภัย ความมั่นคง หรือสุขภาพ

ค่าชดเชยสำหรับผู้ที่อาสาสละที่นั่ง
เราจะเสนอค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารที่อาสาสละที่นั่งสูงกว่าค่าชดเชยที่ข้อบังคับการคุ้มครองผู้เดินทางโดยเครื่องบินของแคนาดาระบุไว้ เราจะชำระค่าชดเชยการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยสมัครใจในรูปแบบของเครดิต Travel Bank Travel Bank คือแพลตฟอร์มเครดิตเสมือนจริง คุณสามารถแลกใช้เครดิตเหล่านี้ในเที่ยวบินในอนาคตของสายการบินเอทิฮัด เครดิต Travel Bank จะไม่หมดอายุและอาจมีการใช้ยอดเงินคงเหลือกับเที่ยวบินในอนาคต หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริงนานกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ เราจะปรับค่าชดเชยตามความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เรายังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงที่พักค้างคืน บริการรับส่งถึงที่พัก และบริการติดต่อสื่อสารเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและระยะเวลาที่คุณรอเที่ยวบินอื่น

ค่าชดเชยสำหรับการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
ข้อบังคับการคุ้มครองผู้โดยสารโดยเครื่องบินของแคนาดากำหนดให้เราชำระค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องด้วยความไม่สะดวก และดำเนินการจองเที่ยวบินอื่นให้ โดยกำหนดให้เราจ่ายค่าชดเชยดังนี้

 • 900 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าน้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • 1,800 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงและ
 • 2,400 ดอลลาร์แคนาดาในกรณีที่เดินทางถึงจุดหมายปลายทางล่าช้า 9 ชั่วโมงขึ้นไป

หากเราไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ก่อนออกเดินทางในเที่ยวบินอื่น เราจะยืนยันจำนวนค่าชดเชยที่เราจะจ่ายให้คุณเป็นลายลักษณ์อักษร

หากความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริงนานกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ เราจะปรับค่าชดเชยตามความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เรายังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงที่พักค้างคืน บริการรับส่งถึงที่พัก และบริการติดต่อสื่อสารเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของวันและระยะเวลาที่คุณรอเที่ยวบินอื่น

ความล่าช้าและการยกเลิก

ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเราจะแจ้งให้คุณทราบ:

 1. สาเหตุของความล่าช้า/การยกเลิก
 2. การดูแลและการชดเชยที่เราจะมอบให้คุณ และ
 3. สิ่งจำเป็นที่เรามีพร้อมบริการ รวมถึงตัวเลือกของคุณที่สามาถเลือกใช้ได้ทันที

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลสถานะเที่ยวบินใหม่โดยเร็วที่สุด ในกรณีที่เกิดความล่าช้า เราจะจัดให้มีการอัพเดทสถานะทุกๆ 30 นาที จนกว่าจะถึงเวลาออกเดินทางใหม่หรือการเตรียมการเดินทางเที่ยวใหม่

ภาระหน้าที่ของเราในส่วนของการดูแลและการชดเชยขึ้นอยู่กับสาเหตุของการหยุดชะงักของเที่ยวบิน

 • หากเหตุผลของความล่าช้า / การยกเลิกอยู่ในการควบคุมของเราและไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เราจะทำการดูแล & ชดเชย และจองเที่ยวบินให้ใหม่เพื่อให้การเดินทางของคุณสมบูรณ์ หรือทำการคืนเงินให้คุณ
 • หากเหตุผลของความล่าช้า / การยกเลิกอยู่ในการควบคุมของเราและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เราจะให้การดูแล ชดเชย และจองเที่ยวบินให้ใหม่เพื่อให้การเดินทางของคุณสมบูรณ์ หรือทำการคืนเงินให้คุณ
 • หากเหตุผลของความล่าช้า / การยกเลิกอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ภาระหน้าที่ของเรามีเพียงจองเที่ยวบินให้ใหม่เพื่อให้การเดินทางของคุณเสร็จสมบูรณ์  

เหตุการณ์ที่ถือว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ได้แก่

 • สภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติที่ทำให้การทำงานของเที่ยวบินดำเนินไปอย่างไม่ปลอดภัย
 • คำแนะนำจากผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • ปัญหาด้านการดำเนินงานที่สนามบิน
 • เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
 • ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
 • การปะทะกับสัตว์ป่า
 • สงครามหรือความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
 • การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการก่อวินาศกรรม
 • ประกาศสำหรับนักบิน (ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการบินของแคนาดา)
 • ข้อพิพาทแรงงานภายในผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการที่จำเป็น เช่น สนามบินหรือผู้ให้บริการระบบนำทางทางอากาศ
 • ข้อบกพร่องทางการผลิตในเครื่องบินที่ลดความปลอดภัยของผู้โดยสารและถูกพบโดยผู้ผลิตหรือผู้มีอำนาจ หรือ
 • เป็นการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากร

การดูแลที่เราจะมอบให้ ได้แก่

หากเราไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงการหยุดชะงักของเที่ยวบินอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามที่กำหนดและยกเว้นเมื่อการหยุดชะงักอยู่นอกการควบคุมของเรา หากเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเมื่อเที่ยวบินล่าช้าถึงสองชั่วโมง สิ่งที่เราจะให้บริการคุณได้แก่:

 • อาหารและเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม และ
 • การเข้าถึงวิธีการสื่อสาร (เช่น ฟรี Wi-Fi)

หากคุณจำเป็นต้องรอข้ามคืนสำหรับเที่ยวบินใหม่ของคุณ เรามีบริการโรงแรมหรือที่พักใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริการรถรับส่งไปและกลับจากที่พักฟรี

ค่าชดเชยที่เราจะมอบให้:

หากเราแจ้งให้คุณทราบถึงการหยุดชะงักล่วงหน้า 14 วันหรือน้อยกว่า เราจะมอบค่าชดเชยสำหรับความไม่สะดวกของเที่ยวบินที่ล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน หากการหยุดชะงักอยู่ในการควบคุมและไม่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย โดยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของความล่าช้าที่คุณได้รับผลกระทบ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยเวลามาถึงปลายทางสุดท้ายที่แจ้งบนบัตรโดยสารของคุณ

หากระยะเวลาของความล่าช้าคือ

 • ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ชั่วโมง ค่าชดเชยของคุณคือ 400 ดอลลาร์แคนาดา
 • ตั้งแต่ 6 ถึง 9 ชั่วโมง ค่าชดเชยของคุณคือ 700 ดอลลาร์แคนาดา
 • 9 ชั่วโมงขึ้นไป ค่าชดเชยของคุณคือ 1,000 ดอลลาร์แคนาดา

หากคุณได้รับค่าชดเชยสำหรับเหตุการณ์เดียวกันภายใต้กฎคุ้มครองผู้โดยสารของประเทศอื่นแล้ว คุณไม่สามารถรับค่าชดเชยเพิ่มเติมภายใต้ข้อบังคับของแคนาดาได้อีก คุณมีเวลาหนึ่งปีในการเรียกร้องค่าชดเชยจากเราและจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะตอบกลับภายใน 30 วันเกี่ยวกับคำแนะนำในการชำระเงิน หรือแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลที่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชย

เราจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเงินสดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับเป็นค่าชดเชย และหากมีรูปแบบอื่นของการชดเชยที่เราสามารถเสนอให้แก่คุณ คุณมีสิทธิ์เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หากคุณเลือกที่จะขอเงินคืนเนื่องจากการจองใหม่ไม่ตรงกับความต้องการในการเดินทางของคุณ หรือไม่ประสงค์ในการเดินทางอีกต่อไป คุณจะได้รับเงินจำนวน 400 ดอลลาร์แคนาดาเพื่อชดเชยความไม่สะดวกนอกเหนือจากการคืนเงิน

ที่นั่งของเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี
เราจะอำนวยความสะดวกในการเลือกที่นั่งสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี โดยจะเลือกให้ใกล้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเวลาเช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง ในกรณีที่เด็กอายุ 4 ปีหรือต่ำกว่า เราจะเลือกที่นั่งติดกัน ส่วนเด็กอายุ 5 ถึง 14 ปี เราจะเลือกที่นั่งในแถวเดียวกันที่คั่นด้วยที่นั่งไม่เกินหนึ่งที่นั่ง หากไม่สามารถเลือกที่นั่งติดกันได้  หากไม่มีที่นั่งว่างในบริเวณใกล้เคียง เราจะขอให้ผู้โดยสารอาสาเปลี่ยนที่นั่ง

เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่มีขนาดเหมาะสมตามที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระโดยสาร (เช่น ขลุ่ยขนาดเล็กหรือไวโอลิน) สามารถนำติดตัวไปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ

หากเครื่องดนตรี (เช่น เบสหรือเชลโล) มีขนาดไม่พอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะ หรือมีขนาดใหญ่กว่าช่องเก็บของ หรือมีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐาน คุณอาจซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับวางเครื่องดนตรีเพื่อให้นำเข้าห้องโดยสารได้  โดยดำเนินการจองล่วงหน้าผ่านศูนย์การติดต่อทั่วโลก

หรือคุณอาจเช็คอินเครื่องดนตรีของคุณเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต หากเครื่องดนตรีมีน้ำหนักเกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มได้

สัมภาระที่มาถึงล่าช้าและสูญหาย
ผู้โดยสารต้องรายงานเรื่องสัมภาระมาถึงล่าช้าทันทีที่สนามบิน หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลามาถึง ผู้โดยสารที่กระเป๋าสัมภาระมาถึงล่าช้ามีสิทธิ์เรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย (IR) เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลทันที (ควรส่งการเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย (IR) จากแบบฟอร์มการเคลมสัมภาระออนไลน์บน Etihad.com) สำหรับสัมภาระที่อาจสูญหายได้ จะต้องส่งแบบฟอร์มภายใน 21 วันหลังจากวันที่สัมภาระควรมาถึง

ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายหลังจากผ่านไป 21 วันจะถือว่าสัมภาระสูญหาย สำหรับการจ่ายค่าชดเชยสัมภาระที่มาถึงล่าช้าหรือสูญหาย ผู้โดยสารจะต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้พร้อมกับคำร้องเรียนบน Etihad.com

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
 • ใบเสร็จ
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • หนังสือเดินทาง
 • ป้ายติดกระเป๋า
 • แบบฟอร์มสละสิทธิ์การร้องเรียน

เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมที่คุณจ่าย หากสัมภาระมาถึงล่าช้า สูญหาย หรือเสียหาย

ความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบิน
ความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบินหมายถึง ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินอยู่บนลานบินหลังจากประตูเครื่องบินปิดเพื่อนำเครื่องขึ้นหรือหลังจากที่เครื่องบินลงจอด

เอทิฮัดจะแสดงความรับผิดชอบตามมาตรฐาน ในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบินดังนี้

 • เปิดให้เข้าใช้ห้องน้ำ หากเป็นไปได้
 • ให้บริการระบบระบายอากาศและระบบให้ความเย็นหรือความร้อนของเครื่องบินที่เหมาะสม
 • บริการสื่อสารกับผู้คนนอกเครื่องบินหากมีอุปกรณ์พร้อม
 • บริการอาหารและเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ล่าช้า ช่วงเวลาของวัน และที่ตั้งของสนามบิน

หากเกิดความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบิน คุณมีสิทธิ์ที่จะลงจากเครื่องหลังจาก 3 ชั่วโมงนับจากประตูเครื่องปิดเพื่อนำเครื่องออก เว้นแต่กำหนดการออกจะใกล้เข้ามา เช่น เครื่องจะออกในอีก 45 นาที และเราสามารถให้บริการมาตรฐานตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้

อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ลงจากเครื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง หรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจราจรทางอากาศหรือการควบคุมทางศุลกากร

เราจะให้สิทธิ์ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพและผู้ดูแลลงจากเครื่องก่อน หากเป็นไปได้

เราจะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนก่อนเครื่องออกหรือหลังเครื่องลงจอด

การเข้าถึงข้อมูล
เจ้าหน้าที่สนามบินของเราจะให้บริการแจ้งเตือนทางเลือกผ่านหน้าจอหรือจดหมายตามคำขอ ซึ่งจะให้บริการเมื่อคุณขอ ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือการส่งสำเนาแจ้งเตือนหรือจดหมายทางอีเมล

อ่าน กฎผู้โดยสารระหว่างประเทศและอัตราค่าโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อในแคนาดา