สายการบินเอทิฮัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทนำ

เว็บไซต์ www.etihad.com, m.etihad.com www.etihadholidays.com www.etihadguest.com และ เว็บไซต์  www.etihadcargo.com , เอทิฮัดโมบิลแอป (ต่อไปนี้จะเรียกแยกต่างหากและรวมกันว่า "เว็บไซต์ของเอทิฮัด") ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัด P.J.S.C. ("เอทิฮัด") เป็นบริษัทร่วมทุนมหาชนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาและเป็นส่วนหนึ่งของเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด

ข้อตกลงระหว่างคุณและเอทิฮัด

ด้วยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ("ข้อตกลง") โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อจำกัดใดๆ คุณได้แสดงและรับรองว่าคุณมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าสู่สัญญานี้และใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้

การแก้ไขข้อกำหนด

เอทิฮัดพยายามที่จะทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเกิดขึ้นได้ เอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของข้อมูลในเว็บไซต์ของเอทิฮัด

เว็บไซต์ของเอทิฮัดจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเอทิฮัดหรือบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นจัดทำขึ้นโดยเจตนาสุจริต โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงและยอมรับว่าเอทิฮัดอาจมีการปรับข้อมูล เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการดูแลลูกค้า และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในเว็บไซต์ของเอทิฮัด และจะไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อกำหนดสัญญาเดิมที่กระทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนั้นการที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดหลังจากการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวด้วย  

การใช้งานได้ของเว็บไซต์

แม้ว่าเอทิฮัดจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะให้เว็บไซต์ของเอทิฮัดและบริการต่างๆ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แต่เอทิฮัดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆ นั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการรบกวน

คำประกาศสละความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิด

เอทิฮัดไม่ขอรับรองและรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือเนื้อหาต่างๆ และขอสละการรับรองและการรับประกันทุกประการอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่กฎหมายอนุญาต

การเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์และสิ่งอื่นๆ ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นจะถือเป็นการใช้งานด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เอทิฮัดไม่ขอรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ เสถียรภาพ และการปลอดไวรัสของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เอทิฮัดไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายพิเศษ การถูกลงโทษ การถูกตักเตือน หรือความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิดในทุกๆ กรณี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินฝากหรือรายได้ หรือการสูญเสียหรือการเสียหายของข้อมูล) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา การละเมิด การละเลย ภาระผูกพันของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นๆ แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ซึ่งรวมถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่ได้รับผ่านทางหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเอทิฮัด แต่ไม่รวมการเดินทางทางอากาศโดยเอทิฮัดที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารที่ได้มาโดยการใช้ระบบการจองในเว็บไซต์ของเอทิฮัด ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขการบริการและกฎนานาชาติที่บังคับใช้

การใช้งานที่ยอมรับได้

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณยอมรับว่า:

 • จะใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อตรวจสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการของเอทิฮัดและเพื่อการจองหรือการทำธุรกรรมกับเราเท่านั้น คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์
 • จะใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อทำการจองบริการที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 • จะไม่ทำการจองที่ไม่ถูกต้องหรือการจองโดยยังไม่แน่ใจว่าจะเดินทางหรือไม่ เอทิฮัดอาจจะยกเลิกการยืนยันทั้งหมดที่เกี่ยวข้อกับการจองหลายๆ รายการไปยังที่หมายหนึ่งหรือที่หมายหลายๆ แห่งในวันหรือช่วงวันเดียวกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้
 • จะไม่แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือรบกวนรูปแบบ "รูปลักษณ์ และความรู้สึกที่สัมผัสได้" ของเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือรหัสซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
 • จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะทำให้เกิดการโหลดข้อมูลเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติต่อเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 • จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการชำระเงินอย่างเต็มจำนวนและตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามกฎต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ได้ของค่าธรรมเนียม ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียม เงินพิเศษ เงินเก็บเพิ่ม ภาษี และอากรต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเพียงฝ่ายเดียว
 • จะไม่ทำสิ่งใดที่จะหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย รบกวน ขัดขวางการเข้าถึง และทำให้ระบบหรือบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดขัดข้องหรือใช้การไม่ได้ และจะไม่อัปโหลดข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ
 • ไม่ประกาศ แจกจ่าย หรืออัปโหลดข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท กล่าวร้าย รุกล้ำ ละเมิด อนาจาร หยาบคาย มุ่งร้าย ข่มขู่ คุกคาม หลอกลวง เหยียดเชื้อชาติ หรือเหยียดเผ่าพันธุ์ รวมถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือส่งจดหมายเวียน จดหมายขยะ สแปม หรือการสื่อสารแบบเป็นกลุ่มรูปแบบอื่นๆ
 • จะไม่ข่มขู่ คุกคาม รุกล้ำ ข่มเหง รบกวน หรือล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย
 • จะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ต้องห้ามของเว็บไซต์ของเอทิฮัดหรือพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในเว็บไซต์ของเอทิฮัดโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ปลอมเป็นผู้อื่นหรืออ้างว่าเกี่ยวข้องกับผู้อื่นโดยไม่เป็นจริง
 • จะไม่กระทำการใดๆ หรือเป็นสาเหตุ หรืออนุญาตให้ทำการใดๆ ที่อาจจะทำร้าย ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาของเอทิฮัด หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทบุคคลที่สามด้วย และไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรืออาจสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเอทิฮัด
 • การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือข้อบังคับตามกฎหมายในรูปแบบต่างๆ

หากเอทิฮัดพิจารณาว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือได้ดำเนินการอย่างไม่เหมาะสมเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการ: 

 • แจ้งเตือนว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข และขอให้คุณหยุดการดำเนินการดังกล่าว
 • ลบข้อมูลใดๆ ที่คุณประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 • ดำเนินมาตรการต่างๆ (รวมถึงการยกเลิก การระงับ หรือการห้ามเข้าใช้) และการไม่อนุญาตให้คุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเอทิฮัด
 • ยกเลิกการจองของคุณกับเอทิฮัดโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
 • รายงานกิจกรรมของคุณกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลและไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้แก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ จัดแสดง แสดง ทำซ้ำ ประกาศ มอบสิทธิ์ สร้างอนุพันธ์ โอนถ่าย หรือจำหน่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ของเอทิฮัด

เอทิฮัด เอทิฮัดฮอลิเดย์ เอทิฮัดคาร์โก้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือชื่อทางการค้าของเอทิฮัดที่อ้างอิงในเว็บไซต์ของเอทิฮัดนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และชื่อบริษัทที่แสดง ณ ที่นี้ อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริง

การจองทางเว็บไซต์

 1. คุณสามารถจองเที่ยวบินในชั้นโดยสารที่คุณเลือก: เดอะ เรสซิเดนซ์, ชั้นหนึ่ง, ชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัด การจองของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอัตราค่าโดยสารที่บังคับใช้และจำนวนที่นั่งที่มีในกลุ่มอัตราค่าโดยสารดังกล่าว คุณจะต้องชำระเงินทางออนไลน์ด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต หรือชำระเงินในรูปแบบอื่นเพื่อยืนยันการจอง
 2. โปรดทราบว่าระบบจะแสดงราคาโดยอัตโนมัติตามต้นทางของคุณ ผู้ให้บริการชำระเงินของคุณอาจจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างจากค่าโดยสารที่แสดงในหน้าการจอง ดังนั้น อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งสายการบินเอธิฮัดไม่มีส่วนรับผิดชอบ ตัวเลือกการชำระเงินจะแตกต่างออกไปตามประเทศต้นทาง 
 3. อัตราค่าโดยสารที่แสดงนั้นรวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ภาษีเดินทางขาออก ค่าธรรมเนียมการบริการผู้โดยสาร ภาษีสนามบินที่ท่าอากาศยานหรือรัฐบาลของประเทศที่คุณเดินทางไปเยือนเป็นผู้เรียกเก็บ ค่าโดยสารทั้งหมดจะแสดงในช่องสรุปการจอง
 4. คุณสามารถจองเที่ยวบินออนไลน์ทางเว็บไซต์ของเอทิฮัดให้ผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 9 คน ซึ่งรวมผู้ใหญ่และเด็ก (อายุ 2-11 ปี) จองบัตรโดยสารสำหรับทารกได้ครั้งละไม่เกิน 9 คน โดยต้องมีผู้ใหญ่ 1 คนเป็นผู้ดูแลทารก 1 คนตลอดการเดินทาง 
 5. คุณไม่สามารถจองบัตรโดยสารสำหรับทารกเพียงคนเดียวหรือจองเพิ่มในการจองสำหรับผู้ใหญ่ที่จองไว้แล้วแบบออนไลน์ โปรดติดต่อศูนย์การติดต่อของเรา หากคุณต้องการเพิ่มการจองสำหรับทารกในการจองที่มีอยู่แล้ว
 6. ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 2 ปี ถือเป็นทารก ส่วนผู้โดยสารอายุระหว่าง 2-11 ปี ถือเป็นเด็ก ข้อกำหนดนี้มีผลในวันที่เดินทางไม่ใช่ในเวลาจอง 
 7. ดังนั้น เด็กที่เดินทางในวันเกิดปีที่ 2 จะถือเป็นเด็กไม่ใช่ทารก และต้องมีบัตรโดยสารที่ถูกต้องตามการแบ่งอายุ คุณสามารถขอใช้บริการผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังโดยการซื้อบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังทางออนไลน์ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 8. การเปลี่ยนแปลงและขอคืนเงิน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง คุณสามารถทำได้ทางออนไลน์หรือผ่านทางศูนย์การติดต่อของเรา การจองทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขและการยกเลิกนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบายทั่วไปของสายการบิน และมีการเก็บค่าธรรมเนียม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกี่ยวกับบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมการบริการลูกค้า) 

-        ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ Fare Choices ที่เลือก หากคุณเลือก Fare Choices หลายแบบ ณ เวลาที่ทำการจอง จะใช้กฎระเบียบอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด

-        กฎระเบียบการคืนเงินขึ้นอยู่กับ Fare Choices ที่เลือก หากคุณเลือก Fare Choices หลายแบบ ณ เวลาที่ทำการจอง จะใช้กฎระเบียบอัตราค่าโดยสารที่เข้มงวดที่สุด หากต้องการขอคืนเงินบัตรโดยสารที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้า ราคาจะเป็นไปตามกฎระเบียบการคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารเดิม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง คุณสามารถขอคืนเงินทางออนไลน์สำหรับการจองที่มีสิทธิ์ซึ่งได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 5 วันหลังจากระบบออกบัตรโดยสาร จนถึง 2 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง

การใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต

 1. 1.       โดยปกติ บัตรเครบิตและบัตรเดดิตของท้องถิ่นสามารถใช้ชำระเงินได้ แต่ทั้งนี้การอนุมัติรับชำระเงินขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับกฎการรับชำระเงินของธนาคารที่ออกบัตร คุณอาจเลือกการชำระเงินแบบอื่นที่มีให้เลือก 
 2. 2.       บัตรเดบิต/เครดิตจะต้องมีชื่อตรงกับหนึ่งในผู้โดยสารที่เดินทาง และต้องนำบัตรดังกล่าวติดตัวมาด้วยในวันเดินทางพร้อมเอกสารประจำตัวเพื่อใช้ยืนยันตัวตนเมื่อเช็คอิน  หากเจ้าของบัตรไม่ได้เดินทางด้วย ผู้โดยสารต้องแสดงสำเนาที่ชัดเจนของบัตรใบที่ใช้ชำระเงินเมื่อเช็คอิน  นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งรายการเดินบัญชีที่มีรายละเอียดการชำระเงินผ่านบัตรพร้อมหมายเลขอ้างอิงการจองหรือหมายเลขบัตรโดยสารมาที่ PV@etihad.ae อย่างน้อย 18 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เราขอปฏิเสธการเดินทางหากไม่สามารถตรวจสอบบัตรที่ใช้ชำระเงินได้ด้วยขั้นตอนใดๆ ที่ระบุไปข้างต้น นอกจากจะมีการชำระเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนอีกครั้ง ณ จุดเช็คอิน
 3. สำหรับการชำระเงินด้วยบัตร Visa หรือ MasterCard คุณอาจต้องดำเนินการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมในหน้า “Verified by Visa” หรือ “MasterCard Secure” ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต หน้าต่างที่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่มีตราสัญลักษณ์ธนาคารของคุณจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้ยืนยันการชำระเงินการเดินทาง ซึ่งคุณต้องใส่รหัสผ่าน ‘Verified by Visa’ หรือ ‘MasterCard Secure’ หากคุณต้องใส่รหัสผ่าน และคุณยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อธนาคารของคุณเพื่อลงทะเบียน หากคุณต้องใส่รหัสผ่าน และคุณเลือกที่จะดำเนินการต่อโดยไม่ใส่รหัสผ่าน หรือใส่รหัสผ่านผิด การจองอาจไม่สำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเครดิต
 4. เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการในกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎเกี่ยวกับบัตรเดบิต/เครดิตที่กล่าวไว้ด้านบน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สายการบินเอทิฮัดจะไม่รับผิดหรือชดใช้ต่อความเสียหาย การสูญหาย การใช้งานผิดประเภท และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นกับข้อมูลบัตรเครดิต สายการบินเอทิฮัดไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการดำเนินการหรือการตัดสินใจของคุณในการให้ข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ แม้ว่าสายการบินเอทิฮัดจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นก็ตาม

เงื่อนไขของการบริการขนส่ง

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระโดยเครื่องบินจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการบริการขนส่งของสายการบิน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินของเรา โปรดอ่าน เงื่อนไขของการบริการขนส่งทั่วไป 

อ่านเงื่อนไขของการบริการขนส่งสำหรับตั๋วที่ซื้อใน ประเทศเยอรมนี

อ่าน ข้อมูลการคุ้มครองผู้โดยสารของแคนาดา

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับอนุสัญญาวอร์ซอ 1929 หรืออนุสัญญามอนทรีออล 1999 และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ซึ่งอาจจะกำหนดหรือมีเงื่อนไขให้สายการบินต้องกระทำการต่างๆ ในบางกรณี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง

คุณอาจต้องใช้วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวหรือต่อเครื่อง ณ จุดหมายปลายทางบางแห่ง คุณมีหน้าที่ต้องขอวีซ่าที่ต้องใช้เพื่อเดินทาง คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุในช่วงที่เดินทาง และทุกประเทศที่คุณจะเดินทางเข้าจะต้องยอมรับวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณ คุณสามารถขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและวีซ่าได้ที่สถานทูตของประเทศที่คุณต้องการเดินทางไปหรือต่อเครื่อง

บางประเทศอาจกำหนดให้คุณต้องรับภูมิคุ้มกัน (และแสดงเอกสาร) ก่อนเข้าประเทศหรือแวะพัก และ/หรือต้องมีประกันการเดินทางที่เหมาะสม คุณต้องศึกษาและดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วยตนเอง

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

Cookie Policy

Please click here to view our Cookie Policy.

ค่าปรับ

ตามเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัด คุณตกลงที่จะปกป้องเราจากความรับผิด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์เอทิฮัดของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเรียกร้องตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์

ลิงก์สู่เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเอทิฮัดอาจจะมีลิงค์ และตัวนำสู่เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของบุคคลภายนอก เอทิฮัดไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในไซต์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ลิงค์และตัวนำสู่เว็บไซต์ภายนอกนั้นปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเอทิฮัดเพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแสดงการรับรองใดๆ ของเรา คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานลิงค์และตัวนำสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

การร้องเรียน

หากคุณไม่พอใจบริการด้านใดด้านหนึ่งของเว็บไซต์ของเอทิฮัด หรือคุณมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับบริการใดๆ ของเอทิฮัด โปรดติดต่อเรา

ตัวเลือกทางกฎหมายและเขตอำนาจศาล

การใช้งานเว็บไซต์ของเอทิฮัดของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอทิฮัดนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคุณตกลงยอมรับอำนาจของศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไปในเอมิเรตส์แห่งอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์ในการนำคดีความไปฟ้องร้องที่ศาลในประเทศของคุณ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ โปรด คลิกที่นี่ เพื่อส่งอีเมลข้อสงสัยของคุณถึงเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้โดยสาร ในกรณีความขัดข้องของเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานภายในสหภาพยุโรป

ข้อมูลสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรปเกี่ยวกับนโยบายของเรา และสิทธิของผู้โดยสารในกรณีที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

ประกาศฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิของคุณตามกฎระเบียบของยุโรป (EC) No. 261/2004 ("กฎระเบียบ") และจะมีผลใช้กับคุณในกรณีต่อไปนี้ 

 • คุณได้ยืนยันการจองเที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานในสหภาพยุโรปซึ่งดำเนินการโดยสายการบินเอทิฮัด โดยซื้อบัตรโดยสารที่จำหน่ายให้กับสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ 
 • (ยกเว้นในกรณีที่เที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก) คุณได้แสดงตัวเพื่อเช็คอินก่อนสิ้นสุดเวลาการเช็คอินที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการขนส่งทั่วไปของเรา  หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แและ 
 • คุณถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินโดยปราศจากความสมัครใจ และเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการขนส่งทั่วไปของเรา หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ 
 • หรือเที่ยวบินของคุณล่าช้ากว่ากำหนดการเกินสี่ชั่วโมง (สำหรับเที่ยวบินขาออกจากลาร์นาก้าหรือเอเธนส์ ซึ่งเกณฑ์ของความล่าช้าคือต้องเกินจากกำหนดเวลาเดินทางเดิมสามชั่วโมง) หรือ
 • เที่ยวบินนี้ถูกยกเลิกโดยสายการบินเอทิฮัด 

การปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ได้ยืนยันการจองแล้ว เราจะหาอาสาสมัครที่ยินยอมสละที่นั่งเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ที่เราและอาสาสมัครท่านนั้นอาจตกลงยอมรับ ก่อนที่จะปฏฺิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารท่านอื่นโดยปราศจากความสมัครใจ หากไม่มีอาสาสมัคร และเราปฏิเสธการขึ้นเครื่องของคุณโดยปราศจากความสมัครใจ คุณจะได้รับสิทธิ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ 

เที่ยวบินล่าช้า

หากมีเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่าเที่ยวบินของคุณจะล่าช้าจากกำหนดเวลาออกเดินทางเดิมเกินกว่าสี่ชั่วโมงขึ้นไป (สามชั่วโมงในกรณีของเที่ยวบินขาออกจากลาร์นาก้าหรือเอเธนส์) คุณจะได้รับสิทธิ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ 

การยกเลิกเที่ยวบิน

หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก คุณจะได้รับสิทธิ์ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ เว้นแต่เมื่อ

 • คุณได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าวอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเดิม หรือ
 • คุณได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าวในช่วงเวลาเจ็ดวันถึงสองสัปดาห์ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเดิม และได้รับการเสนอเส้นทางบินใหม่ เพื่อให้คุณออกเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเดิม และ ถึงจุดหมายปลายทางของคุณไม่เกินสี่ชั่วโมงหลังจากกำหนดการเดินทางถึงเดิม 
 • คุณได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าวน้อยกว่าเจ็ดวันก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเดิม และได้รับการเสนอเส้นทางบินใหม่ เพื่อให้คุณออกเดินทางไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางเดิม และ  ถึงจุดหมายปลายทางของคุณไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากกำหนดการเดินทางถึงเดิม 
 • (ในกรณีของ "สิทธิ์การได้รับเงินชดเชย" ใดๆ) เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ที่ผิดปกติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าสายการบินเอทิฮัดจะใช้มาตรการที่มีเหตุผลทุกอย่างแล้วก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลด้านความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ความปลอดภัย และความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม ความขัดแย้งด้านแรงงาน หรือปัญหาการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ
1. สิทธิ์การได้รับเงินชดเชย

หากคุณถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยปราศจากความสมัครใจ (นอกจากข้อยกเว้นที่ได้ระบุไว้ด้านบน) คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจำนวนต่อไปนี้จากเรา  

 • 400 ยูโร สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดภายในระยะทาง 3,500 กม. หรือน้อยกว่า หรือ 
 • 600 ยูโร สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่มีระยะทางเกิน 3,500 กม. 

เงินชดเชยที่กำหนดไว้ด้านบนจะถูกหักออก 50% หากว่าเราสามารถเสนอเส้นทางการบินที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับคุณได้ และเวลาเดินทางถึงของเที่ยวบินเส้นทางใหม่นั้น ไม่เกินกำหนเเวลาเดินทางถึงเดิมของเที่ยวบินที่ได้จองไว้ ดังต่อไปนี้ 

 • ภายในสามชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินทั้งหมดภายในระยะทางไม่เกิน  3,500 กม. หรือ 
 • ภายในสี่ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินทั้งหมดที่มีระยะทางเกิน 3,500 กม. 

ระยะทางจะวัดโดยระยะการบินจริงที่เครื่องบินบินในอากาศ 

2. สิทธิ์การได้รับเงินชดเชยหรือการเปลี่ยนเส้นทางใหม่

หากคุณถูกปฎิเสธการขึ้นเครื่อง (ไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม) หรือเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก คุณสามารถเลือกสิทธิ์ต่อไปนี้ได้อีกหนึ่งข้อ 

(ก) เงินชดเชยตามราคาบัตรโดยสารที่ได้ซื้อ สำหรับส่วนหรือส่วนต่างๆ ของการเดินทางที่ไม่ได้เกิดขึ้น หรือ  

(ข) การเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการเดินทางที่ใกล้เคียงกัน ไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณตามโอกาสแรกสุดที่ได้รับ หรือ

(ค) การเปลี่ยนเส้นทางใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการเดินทางที่ใกล้เคียงกัน ไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณในภายหลังตามแต่ความสะดวกของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง 

หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าเป็นเวลาอย่างน้อยห้าชั่วโมงและคุณเลือกที่จะไม่เดินทาง คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้น 

3. สิทธิ์ที่จะได้รับการดูแล

หากคุณถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องโดยปราศจากความสมัครใจ (ในกรณีของเที่ยวบินขาออกจากลาร์นาก้าหรือเอเธนส์ ซึ่งเกณฑ์ของความล่าช้าคือตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป) เราจะเสนอสิ่งต่อไปนี้ให้แก่คุณฟรี 

 1. บัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับเวลารอเครื่อง ในกรณีที่ไม่มีความล่าช้าเพิ่มจากเวลาที่ได้แจ้งไว้แล้ว 
 2. การโทรศัพท์สองครั้ง การส่งข้อความทางเทเลกซ์ หรือทางโทรสาร หรือทางอีเมล 
 3. การจัดหาห้องพักในโรงแรมในกรณีที่จำเป็นต้องมีการพักค้างแรมตั้งแต่หนึ่งคืนขึ้นไป หรือคุณจำเป็นต้องพักค้างแรมเพิ่มเติม 
 4. การเดินทางระหว่างท่าอากาศยานและที่พัก (โรงแรมหรืออื่นๆ) 

หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เที่ยวบินล่าช้า" ข้างต้น หรือถูกยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน สายการบินเอทิฮัดจะเสนอรายการตามข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นให้แก่คุณ 

หากเกิดความล่าช้า หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางเดินทางใหม่เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบิน กำหนดเวลาเดินทางใหม่ที่สมเหตุสมผล  ควรจะเป็นในวันถัดมาหลังจากกำหนดวันเดิม และเราจะยังคงเสนอรายการตามข้อ (ค) และ (ง) ข้างต้นให้แก่คุณ

หากสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถจัดการดูแลตามที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ เราจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่คุณตามใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล โดยการส่งคำร้องไปยัง Feedback@etihad.ae Guest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

คลิก ที่นี่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎระเบียบแห่งชาติ ที่ตั้งขึ้นโดยแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป

แผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความล่าช้าที่เครื่องบินต้องจอดอยู่บนลานบินเป็นเวลานาน

ที่ใช้บังคับกับท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ภายในสหรัฐฯ

สายการบินเอมิฮัดมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก ในบางกรณีที่เที่ยวบินของสายการบินเอทิฮัดอาจเกิดความล่าช้าในขณะจอด ณ ท่าอากาศยานภายในสหรัฐอเมริกา   เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป้าหมายของเรา คือ การทำให้สิ่งที่รบกวนเที่ยวบินนั้นเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และทำให้การเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเอทิฮัดดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

แผนฉุกเฉินของเอทิฮัดในกรณีที่เกิดความล่าช้าโดยเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์ที่ยาวนาน คือ เอทิฮัดจะจัดการความล่าช้าที่ยาวนานนั้นตามข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (DOT)   ซึ่งแผนฉุกเฉินดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา โดยเข้าไปดูได้ที่www.etihad.com

ความล่าช้ากรณีเครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์คืออะไร
เมื่อเกิดความล่าช้าในขณะที่เครื่องบินของเอทิฮัดจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานในสหรัฐฯ ตั้งแต่สี่ชั่วโมงขึ้นไปในระหว่าง: 
- การนำเครื่องขึ้น – ตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินออกตัวจากประตูทางออกจนกระทั่งขึ้นสู่ท้องฟ้า;
- การนำเครื่องลงจอด – ตั้งแต่เวลาที่เครื่องบินลงสู่พื้นดินจนกระทั่งจอดที่ประตูทางออก; หรือ
- การเบี่ยงเบน – การหยุดที่ท่าอากาศยานในสหรัฐฯ โดยนอกเหนือจากตารางที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพอากาศ เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาเหตุอื่นๆ 

นโบายเกี่ยวกับความล่าช้าของเอทิฮัดในกรณีที่เครื่องบินจอดอยู่บนรันเวย์
ศูนย์เครือข่ายการดำเนินการของสายการบินเอทิฮัด (NOC) พนักงาน พนักงานภาคพื้นดินที่ดูแลโดยบุคคลภายนอก ทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานของเอทิฮัด ลูกเรือ ผู้ประสานการควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานของผู้ให้บริการท่าอากาศยานจะทำงานร่วมกันเพื่อ:

1. ให้จัดหาอาหารและน้ำให้อย่างเหมาะสมในเวลาไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตู (ในกรณีของขาออก) หรือเมื่อเครื่องบินแตะพื้น (ในกรณีของขาเข้า) ในกรณีที่เครื่องบินยังคงอยู่บนลานบิน เว้นแต่นักบินผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีเกี่ยวกับข้องกับความปลอดภัยก็ให้งดการดำเนินการดังกล่าวได้

2. ให้ความมั่นใจว่า เครื่องบินจะอยู่บนลานบินไม่เกินสี่ชั่วโมงเมื่อออกจากหรือเดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานสหรัฐฯ ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินได้   ลูกเรือ และผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะประสานงานสำหรับข้อยกเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนี้   ข้อยกเว้นจะกระทำได้ต่อเมื่อ:
    ก. นักบินผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยถ้าจะให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน เช่น เนื่องจากสภาพอากาศ หรือ
      เป็นคำสั่งของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ; หรือ
      ข. ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแนะนำให้เครื่องบินกลับไปยังประตูทางออก หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเครื่องบินในบริเวณอื่นนอกเหนือจากประตูทางออก
      อันจะเป็นการขัดขวางการดำเนินงานของท่าอากาศยานอย่างมีนัยสำคัญ

หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งในสองเหตุการณ์นี้ขึ้น สายการบินเอทิฮัดจะดำเนินการประเมินสถานการณ์เพื่อพยายามทำให้แผนบริการลูกค้าของเราสอดรับกับข้อบังคับของ DOT

3. เราจะพยายามดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เครื่องบินถูกผลักออกจากหลุมจอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

4. เราจะพยายามจัดการให้เครื่องบินเข้าจอดอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

5. เราจะพยายามจัดการการเบี่ยงเบนใดๆ อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้ามากกว่าสี่ชั่วโมง

6. ดูแลจัดหาห้องน้ำและจัดการดูแลทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็นให้อย่างเพียงพอ ในขณะที่เครื่องบินยังคงจอดอยู่บนลานบิน

7. ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบินที่ล่าช้าทุกๆ 30 นาที ผ่านทางทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานและลูกเรือของเอทิฮัด ซึ่งรวมถึงเหตุผลของความล่าช้า หากทราบ 

8. ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินทุกๆ 30 นาทีผ่านทีมปฏิบัติการด้านท่าอากาศยานและลูกเรือว่าผู้โดยสารสามารถลงจากเครื่องได้ถ้าต้องการ แต่ต้องเป็นในกรณีที่สามารถทำได้ และปลอดภัยเท่านั้น

สายการบินเอทิฮัดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรับมือกับแผนการนี้

สายการบินเอมิฮัดได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่าอากาศยาน หน่วยงานด้านศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐฯ ทั้งที่ท่าอากาศยานชิคาโก โอแฮร์ อาคาร 5 ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้ อาคาร 4 ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ท่าอากาศยานหลักดัลเลส ท่าอากาศยานดัลเลส ฟอร์ตเวิร์ธ อาคาร D และท่าอากาศยานลอส แอนเจลิส TBIT และที่ท่าอากาศยานอื่นที่ได้รับเลือกให้เป็นท่าอากาศยานสำรองภายในสหรัฐอเมริกา

Extra legroom seats

โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูนโยบายด้านพื้นที่วางขาพิเศษ

 

 

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ