Algemene

voorwaarden

Inleiding

De websites www.etihad.comm.etihad.comwww.etihadholidays.comwww.etihadguest.comwww.etihadcargo.com en de Etihad Mobile apps (hierna afzonderlijk en gezamenlijk de “websites van Etihad” genoemd), zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Etihad Airways P.J.S.C. (“Etihad”), een beursgenoteerde vennootschap, die is opgericht bij decreet van de Emir en gevestigd is in het Emiraat Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, voordat u gebruikmaakt van de websites van Etihad.

Etihad Airways

Overeenkomst tussen u en Etihad

Door de websites van Etihad te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u, zonder aanpassingen, beperkingen of voorbehoud, de voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst (de “Overeenkomst”). U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht en de nodige hoedanigheid heeft om deze overeenkomst af te sluiten en om de websites van Etihad te gebruiken overeenkomstig alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Aanpassing van deze Voorwaarden

Etihad tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de websites van Etihad zo nauwkeurig mogelijk is. Soms kunnen echter onjuistheden voorkomen. Etihad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste informatie vervat in de websites van Etihad.

De websites van Etihad bevatten onder meer informatie over producten en diensten die door Etihad of door derden worden aangeboden. Deze informatie en al het andere materiaal op de websites van Etihad, worden u ter goeder trouw aangeboden. Door gebruik te maken van de websites van Etihad aanvaardt en erkent u dat Etihad te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bijwerkingen, aanpassingen of herzieningen kan aanbrengen aan de Algemene Voorwaarden en het Klantenzorgbeleid evenals aan alle andere informatie die aangeboden wordt op de websites van Etihad. 

De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking zodra zij worden gepubliceerd op de websites van Etihad en hebben geen terugwerkende kracht op bestaande contractuele overeenkomsten die zijn aangegaan via de websites van Etihad. U dient deze algemene voorwaarden opnieuw te lezen telkens als u de websites van Etihad raadpleegt, zodat u er zeker van kunt zijn dat u op de hoogte bent van alle relevante voorwaarden. Door na wijzigingen in de algemene voorwaarden gebruik te blijven maken van de websites van Etihad, aanvaardt u deze wijzigingen.

Beschikbaarheid van de websites

Hoewel Etihad alle redelijke inspanningen doet om de websites van Etihad en de bijbehorende diensten beschikbaar te maken, kan Etihad niet garanderen dat zij continue of zonder onderbreking zullen werken.

Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

Etihad doet geen uitspraken of levert geen waarborgen, noch uitgedrukt of impliciet, over de websites van Etihad of de inhoud ervan en wijst zulke aanspraken en waarborgen in de ruimste door de wet toegelaten mate af.

De toegang tot en het gebruik van software en andere materialen op of via de websites van Etihad is geheel op eigen risico. Etihad waarborgt op geen enkele wijze dat deze software betrouwbaar, stabiel of vrij van virussen is.

Met inachtneming van het toepasselijke recht is Etihad in geen enkel geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere, aanvullende, verzwarende of gevolgschade van welke aard ook (waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verloren gegane spaartegoeden of inkomsten, of verlies of beschadiging van gegevens of informatie) die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de websites van Etihad, ongeacht of dit op basis is van contractbreuk, een onrechtmatige daad, verzuim, productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien er over de mogelijkheid van dergelijke schade geïnformeerd is.

Dit omvat alle informatie, producten of diensten die via de websites van Etihad zijn verkregen of contractuele verbintenissen die via de websites van Etihad zijn aangegaan, met uitzondering van het luchtvervoer dat door Etihad wordt uitgevoerd op grond van een ticket dat verkregen is door gebruik van de reserveringsmodule die ter beschikking wordt gesteld op de websites van Etihad, die onderhevig is aan de algemene vervoersvoorwaarden en de toepasselijke internationale verdragen.

Aanvaardbaar gebruik

Door gebruik te maken van de websites van Etihad stemt u ermee in:

 • deze enkel te gebruiken om de beschikbaarheid van door Etihad aangeboden producten en diensten na te gaan en om legitieme reserveringen te maken of andere transacties uit te voeren. U stemt ermee in de websites van Etihad alleen te gebruiken voor eigen, niet-commercieel gebruik.
 • de op de websites van Etihad aangeboden diensten enkel te gebruiken om legitieme reserveringen te maken.
 • geen valse reserveringen te maken of reserveringen te maken met het oog op verwachte vraag. Etihad kan, zonder voorafgaand bericht, bevestigingen van meerdere reserveringen naar één of meer bestemmingen op of rond dezelfde datum, annuleren.
 • de front-end “look and feel” van de websites van Etihad of de onderliggende softwarecode niet te schenden, te wijzigen of te hinderen.
 • geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig zware belasting voor de websites van Etihad of de daarmee verbonden infrastructuur zou vormen.
 • te voldoen aan al onze aankoopvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot het volledig en tijdig uitvoeren van de nodige betalingen en het naleven van alle regels aangaande de beschikbaarheid van tarieven, producten of diensten. Alle tarieven, lasten, toeslagen, belastingen en heffingen die voortvloeien uit het gebruik van de websites van Etihad vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid.
 • niets te doen wat zou leiden of zou kunnen leiden tot schade, hinder, verstoorde toegang, onderbrekingen of aantastingen aan of van de bruikbaarheid van het materiaal dat beschikbaar is op de websites van Etihad, en geen materiaal te uploaden dat computervirussen of enige andere codes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen met als doel de bruikbaarheid van software of uitrusting te verstoren, vernielen of beperken.
 • geen materiaal of informatie te posten, te verspreiden of op andere wijze te uploaden dat eerrovend, lasterlijk, aanstootgevend, schendend, obsceen, onfatsoenlijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, raciaal of etnisch afkeurenswaardig of anderszins onwettig is, of kettingbrieven, ongewenste e-mail, 'spam' of om het even welk andere vorm van massacommunicatie te verzenden.
 • geen bedreigingen te uiten, lastig te vallen, te achtervolgen, te beledigen, te verstoren of op enige andere wijze inbreuk te maken op de rechten van anderen, met inbegrip van de privacyrechten van anderen.
 • geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen of pogen te verkrijgen tot de websites van Etihad of tot voorbehouden delen van de websites van Etihad, en zich niet voor te doen als een andere persoon of valse verklaringen af te leggen over uw band met een andere persoon.
 • niets te doen, te veroorzaken of toe te laten dat inbreuk zou kunnen maken op of schade zou kunnen toebrengen aan de intellectuele eigendomsrechten van Etihad of van verbonden ondernemingen of van derden, of dat deze rechten zou kunnen hinderen. Verder niets te doen wat op enige andere wijze onwettig is of wat de aansprakelijkheid van Etihad met zich mee kan brengen.
 • op geen enkele andere manier inbreuk te maken op deze overeenkomst of op enige andere toepasselijke wetgeving.

Indien Etihad meent dat u deze algemene voorwaarden heeft geschonden of op enige andere manier blijk heeft gegeven van ongepast gedrag bij het gebruik van de websites van Etihad, dan behoudt Etihad zich het recht voor om:

 • u te waarschuwen dat u deze algemene voorwaarden heeft geschonden en u te vragen uw gedrag te staken;
 • materiaal of inhoud dat door u werd aangebracht zonder bericht te verwijderen;
 • maatregelen te nemen (met inbegrip van het wegnemen, schorsen of inperken van uw toegangsrechten) om uw gebruik van de websites van Etihad te verhinderen;
 • reserveringen die u bij Etihad zou hebben gemaakt zonder overleg te annuleren;
 • uw handelingen kenbaar te maken aan leveranciers zoals leveranciers van internet, mobiele of vaste telefonie en/of aan de bevoegde autoriteiten;
 • gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.

Auteursrecht en handelsmerken

Op al het materiaal opgenomen in de websites van Etihad rust auteursrecht.

De websites van Etihad zijn bedoeld voor uw eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om informatie, software, producten of diensten die via de websites van Etihad zijn verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te vermenigvuldigen, publiceren, in licentie te geven, te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken, over te dragen of te verkopen.

Etihad, Etihad Holidays, Etihad Cargo en andere productnamen of handelsnamen van Etihad waarnaar verwezen wordt in de websites van Etihad, zijn onze handelsmerken of gedeponeerde merken. Andere in de websites vermelde productnamen en handelsnamen kunnen het handelsmerk zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Reserveringen via de website

 1. U kunt een vlucht boeken in de cabineklasse van uw voorkeur: The Residence, First, Business of Economy Class. Voor uw reservering gelden de relevante tariefvoorwaarden. Ook is uw reservering afhankelijk van beschikbaarheid in de betreffende tariefklasse. U dient op het moment van boeken online te betalen om uw reservering te bevestigen. Dit kan et een bankpas of creditcard of via een andere betaalwijze.
 2. Onze prijzen worden automatisch weergegeven in de valuta die op de plaats van vertrek wordt gehanteerd. Houd er rekening mee dat de wisselkoers die uw betalingsinstelling hanteert kan verschillen van het tarief dat op de reserveringspagina wordt getoond. Het is daarom mogelijk dat u extra kosten moet maken, waarvoor Etihad Airways niet aansprakelijk is. De betaalmogelijkheden verschillende per plaats van vertrek. 
 3. De vermelde tarieven zijn inclusief alle belastingen, kosten en toeslagen die worden aangerekend door de luchthaven of overheid van de landen die u bezoekt, zoals uitreisbelastingen, administratiekosten en luchthaventoeslagen. Het totale tarief wordt weergegeven in het reserveringsoverzicht
 4. U kunt online via websites van Etihad reserveren voor maximaal 9 gasten tegelijk, onder wie een volwassene en een kind (2 - 11 jaar). Het aantal baby's per reservering is maximaal 9, mits elke baby de hele reis vergezeld wordt door één volwassene. 
 5. Het is niet mogelijk om online een ticket te reserveren voor een baby alleen of een baby toe te voegen aan een bestaande reservering voor een volwassene. Neem contact op met het Contact Centre als u een baby wilt toevoegen aan een bestaande reservering.
 6. Gasten jonger dan 2 jaar vallen in de categorie Baby's; gasten van 2 tot 11 jaar vallen in de categorie kinderen – het gaat om de leeftijd op de reisdatum en niet op de datum van reserveren. 
 7. Vandaar dat een kind dat reist op zijn of haar tweede verjaardag niet als baby maar als kind wordt beschouwd en in het bezit dient te zijn van een ticket dat hoort bij zijn of haar leeftijdscategorie. U kunt een aanvraag doen voor begeleiding van alleenreizende minderjarigen door online een ticket voor volwassenentarief te kopen, waarna u online het formulier voor alleenreizende minderjarigen dient in te vullen. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 8. Wijzigingen en terugbetalingen

U kunt uw reservering online wijzigen of annuleren door te bellen naar ons Contact Centre. Alle reserveringen, met inbegrip van wijzigingen en annuleringen, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden, de algemene vervoersvoorwaarden en de geldende vergoedingen en toeslagen (met inbegrip van maar niet beperkt tot tariefvoorwaarden van het ticket en servicekosten voor gasten).

-        Wijzigingskosten hangen af van uw geselecteerde tariefkeuze. Als u op het moment van boeking meerdere tariefkeuzes heeft geselecteerd, zijn de meest beperkende tariefvoorwaarden van toepassing.

-        Regels voor terugbetaling hangen af van uw geselecteerde tariefkeuze. Als u op het moment van boeking meerdere tariefkeuzes heeft geselecteerd, zijn de meest beperkende tariefvoorwaarden van toepassing. Als u een terugbetaling aanvraagt voor een ticket dat u eerder heeft gewijzigd, zijn de terugbetalingsvoorwaarden van het oorspronkelijke ticket van toepassing.

U kunt uw reservering(en) tot 2 uur voor vertrek wijzigen. U kunt voor in aanmerking komende reserveringen die betaald zijn met creditcard/bankpas tot 5 dagen na verstrekking van het ticket en tot 2 uur vóór vertrek een verzoek tot terugbetaling indienen.

Gebruik van creditcards en bankpassen

 1. Over het algemeen worden lokale creditcards en bankpassen geaccepteerd, maar het hangt van de acceptatieregels van de uitgevende bank af of ze uiteindelijk worden goedgekeurd. U kunt waar mogelijk ook voor een andere betaalwijze kiezen. 
 2. De bankpas/creditcard moet idealiter op naam staan van één van de meereizende passagiers en dezelfde kaart moet, samen met het identiteitsbewijs, tijdens de reis worden meegenomen voor controle bij het inchecken.  Als de kaarthouder niet zelf reist, moet de reizende gast bij het inchecken een duidelijke kopie van de betaalpas laten zien.  Wat u ook kunt doen, is ten minste 18 uur vóór vertrek per e-mail een kopie van het rekeningafschrift van de betaalpas met de gegevens van deze aankoop, samen met uw reserveringsreferentie of ticketnummer, sturen naar PV@etihad.ae. Als de betaalpas niet kan worden geverifieerd met één van de bovenstaande methoden, worden de passagiers die met deze reservering reizen geweigerd, tenzij de kosten van de tickets volledig opnieuw worden betaald bij het inchecken.
 3. Voor betalingen met VISA of MasterCard is het, afhankelijk van de bank van uitgifte van uw creditcard, mogelijk dat u een extra beveiligingscontrole moet doorlopen op de “Verified by Visa”- of “MasterCard Secure”-pagina. Na bevestiging van uw reservering zal er een pop-up-scherm verschijnen met het logo van uw eigen bank, waarin u uw “Verified by Visa”- of “MasterCard Secure”-wachtwoord moet invullen. Indien u gevraagd wordt dit wachtwoord in te voeren en u zich niet heeft ingeschreven voor deze authenticatiedienst, neem dan contact op met uw bank om u te registreren. Als u gevraagd wordt dit wachtwoord in te voeren en u ervoor kiest door te gaan zonder het wachtwoord in te voeren, of indien u een onjuist wachtwoord invoert, dan kan het zijn dat uw reservering niet op de juiste manier wordt afgerond. Neem voor meer informatie contact op met de bank die uw creditcard heeft uitgegeven.
 4. Etihad behoudt zich het recht voor passagiers te weigeren die bovengenoemde deze regels voor bankpassen en creditcards niet naleven.

Disclaimer: Etihad Airways accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verliezen, schade, misbruik of ongeautoriseerde toegang die optreden als gevolg van het verstrekken van uw creditcardgegevens. Etihad Airways kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen of beslissingen die u uitvoert of neemt op basis van de informatie over het gebruik van creditcards die u op deze website vindt, zelfs indien Etihad Airways over de mogelijkheid van deze schadelijke gevolgen werd geïnformeerd.

Vervoersvoorwaarden

Het vervoer van passagiers en hun bagage door de lucht is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden van de betrokken vliegmaatschappij. Lees onze Algemene Vervoersvoorwaarden met betrekking tot onze vluchten.

Lees onze Vervoersvoorwaarden voor tickets die zijn gekocht in Duitsland.

Lees onze Informatie over de Canadese Air Passenger Protection Regulations.

Het vervoer van passagiers en hun bagage kan ook zijn onderworpen aan het verdrag van Warschau van 1929 of het verdrag van Montreal van 1999, en aan andere toepasselijke wetgeving aangaande de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij in bepaalde omstandigheden.

Reisvoorschriften

Het is mogelijk dat u een visum nodig heeft om naar of via sommige bestemmingen te reizen. U bent er zelf verantwoordelijk voor zulke reisvisa te verkrijgen. U dient ook een paspoort te hebben dat geldig is voor de hele reisduur en de vervaldatum van uw paspoort moet worden aanvaard door alle landen die worden aangedaan. Meer informatie over de vereisten inzake paspoorten en visa kan worden opgevraagd bij de ambassade van het land of de landen die u bij uw reis zult aandoen.

Voor sommige landen heeft u vaccinaties nodig (en bewijs daarvan) voordat u het aandoet en/of beschikken over een passende reisverzekering. U dient zelf na te gaan wat de voorschriften zijn en eraan te voldoen.

Privacybeleid

Klik hier om ons privacybeleid te raadplegen.

Cookiebeleid

Wilt u ons cookiebeleid raadplegen? Klik dan hier .

Vrijwaring

Als voorwaarde voor het gebruik van de websites van Etihad gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief rechtsplegingskosten) en schadevergoedingen die voortvloeien uit vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik door u van de websites van Etihad, waaronder, maar niet uitsluitend, alle vorderingen op basis van feiten die, indien waar, in uw hoofde een inbreuk op deze voorwaarden zouden inhouden.

Links naar websites van derden

De websites van Etihad kunnen links en verwijzingen bevatten naar websites die door derden worden onderhouden. De op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten worden op geen enkele wijze door Etihad geëxploiteerd of gecontroleerd. Links en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen als dienstverlening en houden op geen enkele wijze een aanbeveling door ons in. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar websites van derden berust uitsluitend bij u.

Klachten

Indien u ontevreden bent over enig onderdeel van de websites van Etihad, of indien u klachten heeft over de dienstverlening van Etihad, gelieve dan contactmet ons op te nemen.

Rechtskeuze en rechtsgebied

Het gebruik van de websites van Etihad en de algemene voorwaarden van Etihad vallen onder het recht van de Verenigde Arabische Emiraten. U stemt er mee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het Emiraat Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Etihad behoudt zich het recht voor een zaak aanhangig te maken in het land waar u gevestigd bent.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, klik dan hier om ze aan ons door te mailen.

Informatie over de rechten van passagiers in geval van storingen van vluchten op luchthavens binnen de EU

Informatie voor passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in de Europese Unie met betrekking tot ons beleid en hun rechten in geval van een instapweigering, vluchtvertraging of annulering van een vlucht.

Deze mededeling bevat belangrijke informatie over uw rechten ingevolge de Europese Verordening (EG) nr. 261/2004 ("de Verordening") en is op u van toepassing indien:

 • U beschikt over een bevestigde reservering voor een vlucht die vertrekt vanaf een luchthaven in de Europese Unie, uitgevoerd door Etihad Airways, en die werd aangekocht tegen een tarief dat rechtstreeks of onrechtstreeks voor het grote publiek beschikbaar is; en
 • (uitgezonderd in het geval waarin uw vlucht werd geannuleerd) u zichzelf voor de check-in hebt aangemeld vóór de Check-In Deadline zoals gespecificeerd in onze Algemene Vervoersvoorwaarden of aanverwante voorschriften; en
 • uw instap onvrijwillig werd geweigerd en de reden voor deze weigering geen kwestie is die uiteengezet is in onze Algemene Vervoersvoorwaarden of aanverwante voorschriften; en
 • of uw vlucht heeft een vertraging opgelopen van meer dan vier uur na de geplande vertrektijd (voor vluchten die vertrekken vanaf Larnaca of Athene, moet deze in aanmerking komende vertraging oplopen tot meer dan drie uur na de geplande vertrektijd); of
 • de vlucht werd geannuleerd door Etihad Airways.

INSTAPWEIGERING

In het geval dat een stoel niet beschikbaar is voor een passagier met een bevestigde reservering, zullen wij vrijwilligers zoeken die bereid zijn om hun stoel op te geven in ruil voor voordelen waarover wij met de vrijwilliger kunnen overeenkomen, voordat wij de andere passagiers de instap op onvrijwillige basis moeten weigeren. Als er onvoldoende vrijwilligers zijn en wij uw instap onvrijwillig weigeren, beschikt u over de hieronder vermelde rechten.

VLUCHT VERTRAAGD

Als wij redelijkerwijze verwachten dat uw vlucht wordt vertraagd met vier uur of meer na de geplande vertrektijd (met drie uur voor vluchten die vertrekken vanaf Larnaca of Athene), beschikt u over de hieronder vermelde rechten.

VLUCHT GEANNULEERD

In geval uw vlucht werd geannuleerd, beschikt u over de hieronder vermelde rechten, behalve indien:

 • u hierover minstens twee weken voorafgaand aan de geplande vertrektijd werd ingelicht; of
 • u hierover werd ingelicht tussen twee weken en zeven dagen voorafgaand aan de geplande vertrektijd en in geval u een nieuwe route werd aangeboden die u toelaat om niet meer dan twee uur vóór de geplande vertrektijd te vertrekken en uw eindbestemming te bereiken in minder dan vier uur na het geplande tijdstip van aankomst; of
 • u hierover werd ingelicht binnen een termijn van minder dan zeven dagen voorafgaand aan de geplande vertrektijd en in geval u een nieuwe route werd aangeboden die u toelaat om niet meer dan één uur vóór de geplande vertrektijd te vertrekken en uw eindbestemming te bereiken in minder dan twee uur na het geplande tijdstip van aankomst; of
 • (met betrekking tot enig "Recht op Schadevergoeding") wij kunnen bewijzen dat de annulering te wijten is aan buitengewone omstandigheden die niet konden worden vermeden zelfs indien Etihad Airways alle redelijke maatregelen had genomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot politieke instabiliteit, veiligheids- en beveiligingsredenen, slechte weersomstandigheden, arbeidsconflicten of een storing of vertraging van faciliteiten voor de luchtverkeersleiding.
1. RECHT OP SCHADEVERGOEDING

Als uw instap onvrijwillig werd geweigerd of uw vlucht werd geannuleerd (op voorwaarde dat een bovenvermelde uitzondering niet van toepassing is), heeft u recht om van ons het volgende bedrag te ontvangen:

 • € 400 voor alle vluchten van minder dan 3.500 km, of
 • € 600 voor alle vluchten van meer dan 3.500 km.

De bovenvermelde schadevergoeding zal met 50% gekort worden als wij u een nieuwe route op (een) alternatieve vlucht(en) kunnen aanbieden en het tijdstip van aankomst van dergelijke omgeleide vlucht(en) de geplande aankomsttijd van de geboekte vlucht niet overschrijdt:

 • met drie uur voor alle vluchten van minder dan 3.500 km, of
 • met vier uur voor alle vluchten van meer dan 3.500 km.

De afstanden worden gemeten op basis van de grootcirkelmethode.

2. RECHT OP TERUGBETALING OF EEN NIEUWE ROUTE

Als uw instap (hetzij vrijwillig hetzij onvrijwillig) is geweigerd of in geval uw vlucht werd geannuleerd, beschikt u bovendien op het recht om te kiezen tussen:

(a) de terugbetaling van de kosten van het ticket tegen de prijs waarvoor het werd gekocht, voor het deel of de delen van de reis die niet werd(en) gemaakt; of

(b) een nieuwe route, onder gelijkaardige vervoersvoorwaarden, naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid; of

(c) een nieuwe route, onder gelijkaardige vervoersvoorwaarden, naar uw eindbestemming op een latere datum naar uw keuze, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van stoelen.

Als uw vlucht vertraging heeft opgelopen van minstens vijf uur en u verkiest om niet te reizen, heeft u recht op de ontvangst van een terugbetaling zoals vermeld in punt (a) hierboven.

3. RECHT OP VERZORGING

Als uw instap onvrijwillig werd geweigerd of in geval uw vlucht werd geannuleerd of vertraging heeft opgelopen van meer dan vier uur (ingeval van vluchten die vertrekken vanuit Larnaca of Athene, bedraagt de in aanmerking komende vertraging minstens drie uur), zullen wij u kosteloos de volgende voordelen aanbieden:

 1. maaltijd- en frisdrankvouchers in een redelijke verhouding tot de wachttijd, zolang dit het vertrek van het vliegtuig niet nog meer zal vertragen;
 2. twee telefoonoproepen, telex- of faxberichten of e-mails;
 3. hotelaccommodatie in de gevallen waarin een verblijf van één of meerdere nachten noodzakelijk wordt, of in geval een verblijf in aanvulling op het door u beoogde verblijf noodzakelijk wordt;
 4. vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of een andere accommodatie).

Als uw vlucht vertraging heeft opgelopen zoals gespecificeerd onder "Vlucht vertraagd" of ingeval uw vlucht werd geannuleerd zonder dat u hierover, voorafgaand aan uw aankomst op de luchthaven van vertrek, werd ingelicht, zal Etihad Airways u de bovenvermelde punten (a) en (b) aanbieden.

Indien van uw nieuwe vertrektijd, ten gevolge van de vertraging of nieuwe route na een annulering, redelijkerwijze wordt verwacht dat deze minstens zal vallen op de dag na de oorspronkelijke vertrekdatum, zullen wij u eveneens de bovenvermelde punten (c) en (d) aanbieden.

Als het voor Etihad Airways niet haalbaar is om bovenvermelde regelingen uit te voeren, zullen wij u de door u redelijke aangegane kosten terugbetalen. Een verzoek hiertoe dient gericht te zijn aan: Feedback@etihad.aeGuest Relations Department, Etihad Airways, P.O Box 35566, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Klik hier voor de contactgegevens van de verschillende nationale handhavingsinstanties die door elke lidstaat van de Europese Unie werden opgericht.

Noodplan voor langdurige vertraging op het tarmac

Van toepassing op luchthavens in de Verenigde Staten van Amerika 

Etihad Airways streeft ernaar de beste luchtvaartmaatschappij ter wereld te zijn. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat een vlucht van Etihad Airways opgehouden wordt terwijl het vliegtuig aan de grond staat in een luchthaven in de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval streven wij er naar ervoor te zorgen dat elke verstoring tot het minimum beperkt blijft en dat onze gasten verzekerd blijven van een inspirerende reis.

Etihads noodplan voor langdurig oponthoud op het luchthaventerrein beschrijft de maatregelen die door Etihad zullen worden genomen in geval van een langdurig oponthoud, in overeenstemming met de voorschriften van het Department of Transportation (DoT) van de Verenigde Staten. Dit plan is beschikbaar op onze website voor de Verenigde Staten, via www.etihad.com.

Wat is een langdurige vertraging op het tarmac?

Elk oponthoud van vier uur of langer dat zich voordoet terwijl een vliegtuig van Etihad zich in een luchthaven in de Verenigde Staten op de grond bevindt tijdens: - 
het taxiën naar de startbaan – van het moment waarop het vliegtuig de instappoort verlaat tot het moment waarop het opgestegen is;
- het taxiën van de landingsbaan – van het moment waarop het vliegtuig landt tot het moment waarop het aan de instappoort geparkeerd staat; o
f- omleidingen – niet van tevoren vastgestelde landingen op een luchthaven in de Verenigde Staten omwille van weersomstandigheden, medische noodsituaties of andere redenen.

Het beleid van Etihad over vertraging op het tarmac

De medewerkers van het Network Operations Centre (NOC) van Etihad Airways, derden verantwoordelijk voor de afhandeling op de grond, teams van Etihad in de luchthaven, vliegtuigbemanningen, medewerkers van de luchtverkeersleiding en de medewerkers van de luchthavenexploitant zullen samenwerken om:

 1. Voldoende water en voedsel te voorzien binnen de twee uur nadat het toestel de instappoort heeft verlaten (bij vertrek) of is geland (bij aankomst) en zich op het luchthaventerrein bevindt, tenzij de gezagvoerder oordeelt dat zulk een dienstverlening om veiligheidsredenen uitgesloten is.
 2. Te verzekeren dat het toestel bij vertrek vanuit of aankomst op een luchthaven in de Verenigde Staten niet langer dan vier uur op het tarmac blijft voordat het de passagiers toegestaan wordt uit te stappen. De bemanning en de luchtverkeersleiding zullen elke uitzondering op deze wettelijke verplichting coördineren. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien:
  a. de gezagvoerende piloot oordeelt dat er een veiligheidsrisico verbonden is aan het ontschepen van de passagiers, zoals door weersomstandigheden of
  b. de luchtverkeersleiding van oordeel is dat terugkeren naar een instappoort of het ontschepen van de passagiers op een andere plaats dan aan een instappoort de luchthavenactiviteiten ernstig zou verstoren. 

  In beide gevallen zal Etihad Airways de omstandigheden blijven opvolgen en zich inspannen om te blijven voldoen aan ons dienstverleningsplan en aan de voorschriften van het DoT.
 3. Het terugduwen van een vliegtuig proactief te regelen opdat vertragingen van langer dan vier uur zoveel als mogelijk voorkomen worden.
 4. Vertragingen bij het taxiën van de landingsbaan proactief te beheren opdat vertragingen van langer dan vier uur zoveel mogelijk voorkomen worden.
 5. Omleidingen proactief te beheren opdat vertragingen van langer dan vier uur zoveel als mogelijk voorkomen worden.
 6. Te voorzien in sanitaire faciliteiten en in de nodige medische dienstverlening, terwijl een toestel aan de grond blijft.
 7. De gasten elke 30 minuten te informeren over de toestand van de vertraging, met inbegrip van de redenen van het oponthoud indien deze bekend zijn, via de teams van Etihad in de luchthaven en de vliegtuigbemanningen.
 8. De gasten die zich in het vliegtuig bevinden elke dertig minuten te informeren over de mogelijkheid om uit te stappen, maar enkel wanneer dit mogelijk is en veilig kan gebeuren, via de teams van Etihad in de luchthaven en de vliegtuigbemanningen.

Etihad Airways beschikt over voldoende middelen om dit plan uit te voeren.

Etihad Airways heeft dit plan gecoördineerd met de luchthavenautoriteiten, de US Customs & Border Protection en de US Transportation Security Administration in Chicago O’Hare terminal 5, John F. Kennedy International Airport terminal 4, San Francisco Airport International, Dulles Airport main, Dallas Fort Worth Airport terminal D en Los Angeles Airport TBIT en in de luchthavens binnen de Verenigde Staten die zijn aangeduid als plaatsvervangende luchthavens.

Stoel met extra beenruimte

Klik hier om ons beleid met betrekking tot extra beenruimte te raadplegen.

 

 

Nuttige informatie